NEGOSIASAUN FRONTEIRA MARITIMA – GOVERNU KOLIGASAUN KONTINUA FO FIAR BA XANANA GUSMAO

290

(boletim24.com) – Hafoin halao soru-mutu daruak ho Fretilin iha loron 18 Agostu liu ba, CNRT mantein nafatin ninia pozisaun nudar ‘opozisaun kontrutiva’ iha Parlamento Nasional no prontu fo apoiu nafatin ba Governu Koligasaun nebe lidera husi Fretilin, ba asuntu sira nebe relasiona ba Interese Nasional no Estadu.

Afirmasaun hirak nee hatoo husi lider partidu rua, Xanana Gusmao no Mari Alkatiri hafoin soru-mutu nebe halao duranti minutu 80 nia laran, hanesan haktuir Ajensia Lusa iha Timor-Leste.

“CNRT hakotu-lia ona atu sai nudar opozisaun konstrutiva maibe fo mos garantia katak prontu fo apoiu ba governu iha asuntu sira nebe relasiona ho interese nasional no estadu, no Fretilin respeita desizaun ida nee, ba futuru nasaun nia nebe diak”, dehan Alkatiri ba media hafoin soru-mutu.

Iha sorin seluk, Xanana Gusmao louva partidu Fretilin nebe hatudu ninia respeitu ba CNRT nia desizaun hodi mantein iha opozisaun.

“Ba asuntu interese nasional ami hakarak fo kontribuisaun pozitiva no konstrutiva. Ida mak politika nebe ami implementa ona hahu iha tinan 2013”, Maun Boot halo afirmasaun.

Nunee mos, Mari Alkatiri halo konfirmasaun katak partidu tolu nebe sei forma governu koligasaun – Fretilin, PLP no KHUNTO – foti ona desizaun hamutuk katak Maun Boot Xanana Gusmao no ninia ekipa sei kontinua lidera nafatin negosiasaun sira ho Australia kona ba fronteira maritima.

“Desizaun ida nee laos Fretilin nian, maibe koligasaun mak disidi hamutuk ona. Ami sei troka xefi ekipa no mos ekipa ba negosiasaun fronteira maritima”, lider Fretilin halo afirmasaun.

Iha nia parti, Xanana Gusmao agradese konfiansa nebe governu koligasaun fo ba nia, hateten “Asuntu fronteira maritima mak asuntu kompleksu ida, no hau agradese tebes konfiansa nebe governu koligasaun fo ba hau. Hau deklara katak hau sei kontinua lidera ekipa nee no iha loron 22 hau sei hahu faze negosiasaun foun”, hanesan haktuir ajensia Lusa iha TImor-Leste.

FO KOMENTARIU