Twitter Aseita Hodi Apaga Imajen no Video Husi Ema Nebe Mate Ona

196

(boletim24.com) – Redi Social Twitter fo sai anunsiu katak sei apaga imajen no video sira ona ba ema nebe mate ona wainhira iha pedidu husi familiares ou individu seluk nebe iha autorizasaun.

“Familia diretu ou individu nebe iha autorizasaun husi familia bele hatoo pedidu hodi apaga imajen no video husi ema nebe mate ona husi Twitter”, haktuir komunikadu husi Twitter nebe ajensia espanhol EFE hetan asesu.

FO KOMENTARIU