Gerard Pique No Shakira La Hetan Konvite Ba Messi Nia Serimonia Kazamentu

181

(boletim24.com) – Jornal husi Espanhol, El Pais, fo sai publikasaun nebe hateten katak Lionel Messi ho Gerard Pique nia relasaun pesoal la dun diak.

El Pais halo afirmasaun katak problema nee la mosu direta husi kolega ekipa husi Barcelona nee, maibe provoka husi Antonella Roccuzzo, Messi nian Fen, no Shakira, Pique nia fen.

Duranti nee iha rumores katak Antonella Roccuzzo no Shakira laos kolega diak ba malu ba tempu naruk ona.

Kauza husi problema entre Lionel nia fen ho Pique nia fen hahu desde tinan 2010 liu ba.

Momentu neba Pique hapara relasaun domin ho Nuria Tomas, nebe mak Antonella nia kolega diak tebes, hodi hahu fali relasaun ho Shakira nebe ikus mai sira hola malu.

Tamba Pique nia desizaun ida nee, hahu husi momentu neba, Antonella la gosta kedas Shakira.

# Messi Konvida Ronaldo Ba Ninia Serimonia Kazamentu

El Pais fo sai informasaun katak maske Messi ho Pique kolega diak, maibe jogador defeza Barcelona nian nee ho nia kaben Shakira la hetan konvite atu partisipa iha serimonia kazamentu husi Lionel Messi no Antonella.

Tuir informasaun, serimonia kazamentu husi kapitaun selesaun Argentina nee sei halao iha loron 24 Junhu 2017.

FO KOMENTARIU