Rejultadu Sorteiu Quartos-Final Liga Europa

17

(boletim24.com) – Sorteiu ba faze quarto-final ba Liga Europa halao ona iha sede UEFA iha Nyon, Swiss, iha loron 17 Marsu 2017.

Bazeia ba rejultadu husi sorteiu, Manchester United sei hasoru Anderlecth, Celta Vigo hasoru Genk, Ajax Amsterdam hasoru Schalhe no Lyon hasoru Besiktas.

Tuir orariu, jogu ba primeira maun sei halao iha loron 13 Abril no jogu segunda maun sei halao iha loron 20 Abril 2017.

Jogu ba semi-final sei halao iha loron 4 Maiu 2017 (primeira-maun) no loron 11 Maiu 2017 (segunda-maun).

Final Liga Europa sei halao iha loron 24 Maiu 2017, iha Estocolmo, Suecia.

FO KOMENTARIU