LFA 2017 Divizaun II Pool A: Kablaki FC Manan Sport Dili Benfica 2-1

48
Jogador Kablaki FC no Sport Dili Benfica antes hahu jogu ba Pool A nian iha Estadio Municipal Dili - Imajen: Kablaki FC

(boletim24.com) – Jogu kontinuasaun husi LFA 2017 Divizaun II nian halao iha Estadio Municipal Dili, iha loron 15 Marsu 2017, entre Sport Dili Benfica no Kablaki FC.

Kablaki FC mak manan jogu kontinuasaun Pool A nian nee ho skor 2-1.

Klubu futebol husi Munisipiu Same nee marka golu 1 iha primeira parte liu husi jogador Lino Pereira iha minutu 10, hodi lidera jogu nee too intervalu.

Iha segunda parte, jogador David Mendonca aumenta tan vantajen ba Kablaki FC liu husi golu nebe nia marka iha minutu 50.

Benfica Dili konsegue hamenus diferensa ba 1-2 liu husi jogador Orlando Belo ho golu 1 nebe nia marka iha minutu 66.

Klubu rua la konsegue aumenta tan golu nunee Kablaki FC manan jogu ho skor final 2-1.

Ho rejultadu ida nee Kablaki FC hetan pontu 3, pontu hanesan ho Santa Cruz FC no Nagardjo FC, maibe klubu Marconi nian nee mak lidera nafatin klasifikasaun husi Pool A tamba hetan diferensa golu nebe diak liu.

Tuir mai tabela kompletu Melhor Markador Divizaun I:

JOGADORKLUBUGOLU
Joao Pedro5
Marcos de Lima4
Anguisso Barbossa3
Ricardo Maia3
Silveiro Garcia2
Camilo Boavida1 (auto golu)
Shota Tokonaga1
Miguel Ximenes1
Rofino Gama1
Alan Leandro1
Henrique Conceicao1
Julio Ximenes1
Juvencio Castro1
Osvaldo belo1
Nidio Fraga1
Jose Oliveira1
Angisso Barbosa1
Joao Perreira1
Zeremias batista1
Nidio Alves1
Edit Savio1
Nivio1
Lourenco Ximenes1
Venceslao Guterres1
Oligario Boavida1
Antonio Vega1
Fernando Alves1

Tuir mai tabela kompletu Melhor Markador Divizaun II:

JogadorKlubuGolu
Silvestre Gama3
Liborio Pereira2
Dionisio Costa2
Dominggos Pereira2
Mateus Magno2
Izacal Monis2
Masrudin2
Marcal da Costa1
Michael Platini1
Jose da Costa1
Abrão da Costa1
Orlando Belo1
Raimundo Sarmento 1
David Mendonca1
Zito Evaristo1
Joao Oliveira1
Favio Coutinho1
Zacarias Cabral1
Almerio da Silva1
Deny Pramono1
Agostinho1
Lino Perreira1
Joao de Almeida1
Abrao Mendonca1
Zeca Perreira1
Abrao do Carmo1

Klasifikasaun Divizaun I:

KLubuJMLEGMGSDGP
430194510
41035236
41033216
41128445
41125325
40043304
412168-24
4040114-130

Klasifikasaun Divizaun II

POOL A:

KLUBUJMLEGMGSDGP
32016247
21011014
11002113
101012-10
202024-20
101003-30

POOL B:

KLUBUJMLEGMGSDGP
22003126
31115414
21012114
21103213
201145-11
201148-41
101001-10

INFO KOMPLETU KONA BA ORARIU, REJULTADU JOGU, KLASIFIKASAUN NO MELHOR MARKADOR HUSI DIVIZAUN I NO DIVIZAUN II BELE HARE IHA NEE!