Jornalista Kontroversu Hetan Oho Iha Fiipina

116
Joaquin Briones, jornalista kontroversu husi jornal REMATE, ema tiru mate iha provinsia Masbate, Filipina

(boetim24.com) – Ema ho kilat tiru mate jornalista kontroversu ida iha Filipina, haktuir fontes nebe iha ligasaun ba setor komunikasaun sosial.

Filipina konsidera nudar nasaun nebe perigozu iha mundu ba profesional imprensa sira.

Jornalista ho naran Joaquin Briones, nebe servisu ba jornal REMATE, hetan tiru husi ema ho motor, iha provinsia Masbate, zona ba konflitu politiu no krimi.

Lydia Buena, editora husi jornal REMATE hateten nia fiar katak Joaquin Briones hetan oho tamba ninia artigu sira nebe forti tebes.

“Nia sempre simu amesa tamba hakerek artigu oin oin kona ba Masbate”, editora nee haktuir ba Ajensia France-Presse.

Editora nee mos haktuir katak, Briones hakerek artigu barak kona ba peska ilegal, krimi no droga iha provinsia Masbate.

Uniaun Nasional Jornalista nian iha Filipina hateten katak, Briones nudar jornaista daruak nebe hetan oho hafoin Presidenti Rodrigo Durtete simu pose iha fulan Junhu 2016.

Presidenti Durtete rasik provoka protestu husi internasional tamba hafoin simu pose hateten kedas katak jornalista nebe simu subornu ou sira nebe envolve iha atividade relasiona ho korupsaun sai alvu ba asasinu (oho).

Liu husi estudu ida nebe Federasaun Internasiona ba Jornalista, nebe halo publikasaun iha tinan kotuk fo indikasaun katak profesional media hamutuk 146 mak hetan oho entre tinan 1990 no 2015.

Ho dadus ida nee halo Filipina nudar nasaun daruak nebe perigozu liu iha mundu ba profisional media sira, hafoin Iraque.

FO KOMENTARIU