Jogador Brazileiru Nain Tolu Too Ona Iha Baucau, Zebra FC Hetan Reforsu Forti

1006

(boletim24.com) – Zebra FC, klubu futebol famozu husi Munisipiu Baucau nebe iha ninia baze adeptus fanatiku, hetan reforsu forti husi jogador estranjeiru nain tolu.

Jestor klubu Zebra FC konsegue kontrata jogador brazileiru nain tolu atu haforsa klubu Kuluguisa nee hasoru kompetisaun LFA epoka daruak.

Jogador brazileiru nain nee mak Pablo Henrique, Filipe Ribeiro no Marco Silva.

Pablo Henrique no Filipe Ribeiro joga iha pozisaun defeza central, enkuantu Marco Silva joga iha pozisaun Medio Ofensivo.

Marco Silva, iha fulan hirak liu ba konsegue mai treina hamutuk ho AS Ponta Leste, enkuantu Filipe Ribeiro no Pablo Henrique, iha epoka kotuk joga iha klubu Atletico Ultramar.

Marco Silva (hamriik ia klaran), hamutu ho nia olega Filipe Ribeiro no Pablo Henrique, hasai foto iha Estadio Baucau / Foto – FB Marco Silva

Ho prejensa jogador nain tolu nee, Zebra FC sei forti liu tan no prontu ona atu kompete iha LFA Divizaun 1, nebe tuir planu jogu abertura sei halao iha Zebra FC nia uma, Estadiu Baucau.

Zebra FC iha epoka kotuk joga iha LFA Divizaun II tamba la passa iha jogu Play Off.

Maibe, klubu ho historia no dimensaun boot hanesan Zebra FC la presija tempu naruk atu hakat kedas ba LFA divizaun I.

Agora Zebra FC iha ona Divizaun I no klubu kuluguisa nee mos favoritu ida atu bele sai kampiaun ba LFA Divizaun I.

Forsa Zebra FC!

FO KOMENTARIU