Iha Aspetu Relijiaun Kristaun, Marturbasaun Sala Ou Lae?

146

(Interpretasaun fraze Biblia Sagrada nian iha opiniaun tuir mai bele diferenti ho fraze original husi Biblia Sagrada rasik)

(boletim24.com) – Biblia Sagrada husi reijiaun Kristaun la hateten ho klaru se masturbasaun konsidera nudar sala ou lae.

Liafuan Sagrada nebe dala barak liu temi kona ba masturbasaun mak historia kona ba Onan iha livru Genesis 38:9-10.

Peritu Biblia nian balu halo interpretasaun ba lia fuan “Estraga Sperma” nudar sala.

Maibe iha istoria Onan nian nebe livre Genesis nee haktuir, Maromak kondena Onan laos tamba nia ‘Estraga nia Sperma‘, maibe tamba Onan lakohi kumpri  ninia dever atu oferese herdeiru ida ba nia maun.

Hafoin Onan nia maun Er mate, Maromak haruka Onan ba hasoru Er nia kaben atu bele fo oan ba nia, maibe Onan la halo tuir maromak nia hakarak nee.

Fraze husi Eskritura Sagrada nee la kualia kona ba masturbasaun maibe kona ba oinsa kumpri nia dever iha familia laran.

Fraze seluk nebe kualia besik oituan kona ba masturbasaun konsidera nudar sala mak iha envanjelhu Saun Mateus 5:27-30. Iha nee Jesus kualia kona ba ema nebe hanoin aat no hateten:

“Wainhira o nia liman los halo sala, tesi tiha no soe tiha ba dook”.

Maibe, iha fraze nee mos Jesus la temi no kualia lolos kona ba masturbasaun.

Maske Biblia la kualia lolos kona ba masturbasaun hahalok nebe konsidera sala, maibe la iha duvidu katak hahalok nebe sai kauza ba masturbasaun mak konsidera sala duni.

Masturbasaun sempre mosu husi hanoin aat, stimulasaun sexual no imajen ho konteudu pornografiku.

Hahalok ida nee mak ita tenki hare, tamba wainhira hanoin pornografiku no imoral sira nee ita manan ona, mak masturbasaun sei la akontese no la sai kestaun ona.

Iha artigu balu iha Biblia Sagrada nebe bele aplika ba kestaun masturbasaun.

Livru Efezu 5:3 haktuir: “Iha imi nia leet la bele iha imoralidade sexual ou hahalok impureza saida deit”

Livru 1 Corinthians 10:31 hateten: “saida deit mak o han ou hemu ou halo, halo hodi hanai Maromak. Wainhira o la iha konfiansa katak o nia atividade sira la fo kontenti ba Maromak, entaun ida nee konsidera sala”

“Ita tenki hanoin katak ita nia isin lolon Maromak nian” (Roma 14:23).

“Hatene ou lae katak o nia isin lolon mak templu ba Espiritu Santo, nebe horik iha o, nebe o simu ona husi Maromak? Tan nee tenki fo honra ba Maromak” (1 Corinthians 6:19-20).

Liu husi fraze sira husi Bibia Sagrada iha leten mak ita bele hatene ona saida mak ita tenki halo ba ita nia isin lolon.

Liu husi fraze sira nee ita bele foti konkluzaun katak masturbasaun sala tuir tuir saida mak Biblia haktuir.

Klaru katak, masturbasaun la fo honra ruma ba Maromak no masturbasaun hamosu imoralidade.

FO KOMENTARIU