Simu Salariu Rihun Tolu Resin Fulan Fulan Duranti Tinan 10 Maibe La Halo Servisu

323

(boletim24.com) – Jornal husi Espanyol, El Mundu, konsegue deskobre sai kazu estranhu ida iha Espanha.

Tuir publikasaun husi jornal nee, katak sidadau espanhol ida ho Naran Carles Recio hetan fiar hodi asumi kargu nudar Xefi Departamentu Arquivo Geral No Fotografico iha Valencia, Espanha.

Duranti tinan 10 nia laran, Carles Recio simu salariu rihun 3 resin fulan fulan ou kuaze rihun 50 tinan tinan maibe nia nunka ba halo servisu ida iha nia knaar fatin.

Iha tinan 2006, Carles hetan nomeiasaun hodi xefia unidade bibliografia iha Arquivo Municipal maibe nia nunka ba halo servisu duranti tinan sanulu nia laran, maske simu nafatin salariu fulan fulan ho total rihun 3 resin.

Duranti tinan 10, loron loron Recio ba iha nia knaar fatin iha tuku 7.30 hodi asina folha prezensa no sai fali kedas husi nia servisu fatin.

Funcionario ida nee nunka halao ninia funsaun nebe nomeia ba nia, maibe nia ba halao fali ninia servisu privadu seluk iha liur.

Agora kazu nee konsegue deskobre ona no Recio tenki hatan ba ninia hahalok ida nee.

FO KOMENTARIU