Fotografu Deskobre Suco Primitivu Hafoin Anin Boot Desvia Ninia Viajen

57

(salvioonline.com) – Fotografu husi Brazil, Ricardo Stuckert, deskobre suco primitvu iha ai laran Amazon besik area fronteira entre Peru no Brazil.

Tamba anin boot, Ricardo Stuckert nebe utiliza helicoptero tenki hili rute seluk duranti nia viajen, maibe acidentalmente nia konsegue deskobre suco indiano nebe izoladu tebes.

Ricardo Stuckert lakohi husik leet oportunidade furak ida nee hodi hasai kedas fotografia husi suco primitivu ida nee.

Wainhira suco primitvo nee hare helicoptero semo iha sira nia hela fatin leten, balu hahu prepara hana hodi koko tiru helicoptero nee.

Maske suco indiano nebe hela iha ai laran tuan Amazonia nian nee la halo kontaktu no komunikasaun ho ema husi liur, populasaun husi suco nee moris ho kontenti.

“Hau hasai hau nia kamera no hahu hasai fotografia. Hau la iha tempu atu hanoin kona saida mak akontese dau daun nee”, hateten Ricardo Stuckert, nebe mos nudar eis fotografu husi media boot sira iha Brazil, inklui O Globo.

“Wainhira tempu malirin, ita hatais ropa mahar. Maibe, ema sira nee pinta sira nia isin lolon hodi proteje sira nia isin lolon husi malirin”.

Iha sorin selu, peritu husi suco Primitivu Brazil nian hateten katak pelu menus iha suco primitivu hamutuk 300 mak hela iha area Amazonia.

Suco primitivu sira nee halao sira nia moris liu husi vida agrikultura, kasa animal no mos kail ikan.

FO KOMENTARIU