Estudanti Pratika Hacking No Ameasa Tama Kadeia Tinan 10

114

(salvioonline.com) – Autoridade sira kaer estudanti ida iha Great Walls, Virginia, USA, tamba kria aplikasaun ida nebe estraga komputador husi vitima hamutuk 16,000.

Estudanti nebe identifika ho naran Zachary Shames, tinan 21, kria spyware ho objetivu hodi halo monitorizasaun ba vitima nia komputador.

Apliasaun nebe Zachary Shames kria bele rejista informasaun sira nebe vitima hatama iha komputador.

Liu husi konferensia imprensa nebe fo sai iha website ofisial, Departamentu Justisa Estados Unidos nian hateten katak Zachary Shames sei rona ninia sentensa iha loron 16 Junhu 2017.

Zachary Shames iha posibilidade tama kadeia duranti tinan 10.

Zachary Shames mak estudanti husi Universidade James Madison. Nia hahu dezenvolve aplikasaun nee iha tinan 2013, wainhira nia sei eskola iha ensinu sekundariu iha Virginia.

Zachary Shames kontinua dezenvolve ninia aplikasaun nee wainhira tama ona ba universidade no faan ona ba ema hamutuk nain 3,000.

Total vitima nebe sofre husi aplikasaun nee hamutuk 16,000.

FO KOMENTARIU