Fahe Malu Husi Nia Fen, Kaka Hetan Ona Doben Foun

119

(salvioonline.com) – Kaka rekonhese ona iha publiku katak nia namora duni ho modelu Carolina Dias.

Iha kalan pasajen tinan tuan, Kaka posting foto dahuluk ho nia doben foun nee iha internet no hakerek lia fuan “Happy New Year! 2017!”

Ida nee mak ba dahuluk Kaka deklara ninia namora, desde fahe malu ho nia fen Carol Celico, iha fulan Julho 2015.

Kaka no Carol moris hamutuk duranti tinan 13 no hetan oan 2, ho naran Luca (tinan 8) no Isabella (tinan 5).

Rumores kona ba relasaun entre Kaka no doben foun, Carolina, aumenta makaas wainhira Kaka no Carolina ba hamutuk iha serimonia kazamentu husi Lucas Moura, Kaka nia kolega diak no jogador husi PSG.

Bele hare fotografia balu husi Kaka no Carolina tuir mai:

FO KOMENTARIU