Timor-Leste no Nasaun Sira Nebe Tama Ona Ba 2017

145

(salvioonline.com) – Nasaun sira nebe lokaliza iha Pacifico Sul mak tama uluk ba tinan foun 2017, tamba nasaun sira nee nia timezone GMT +13, hanesan Nova Zelandia, Kribati no Tonga.

Iha Nova Zelandia, hanesan tinan tinan, Fogu Artifisial tiru husi Sky Tower, iha Auckland.

Liu tiha horas balu husi Nova Zelandia, Australia mos tama ba tinan foun 2017. Fogu Artifisial iha Australia tiru husi fatin sira hanesan Harbour Bridge no Opera House.

Tuir mai, nasaun sira ho fuso orariu (timezone) GMT + 9 tama ba 2017, hanesan Japaun, Correia Norte, Correia Sul, Malasia, Thaiandia no Timor-Leste.

Iha Dili, publiku halo konsentrasaun boot liu iha Centro COnvensaun Dili hodi ba asisti konsertu muzikal nebe partisipa husi artista timor oan, hanesan Gerson Oliveira, Lola Cansio, Dora Bria, Anito Matos, Enia Matos no artista timor oan seluk.

Artista famoza no Diva husi Indonesia, Krisdayanti mos partisipa no hananu iha konsertu nee.

Serimonia passagem do Ano iha CCD partisipa husi Primeiro Ministro RDTL inklui membru governo no autoridade sira seluk.

Primeiru Ministru, Rui Araujo, hatoo nia diskursu kona ba Passagen do Ano iha minutu balu antes tama ba tinan foun 2017.

Hafoin diskursu husi Primeiru-ministru Rui Araujo remata, publiku iha CCD asisti hamutuk fogu artifisial duranti minitu balu nia laran nudar sinal Timor-Leste mos tama ona ba tinan foun 2017.

BOAS ENTRADAS BA MALUK SIRA HOTU!

FO KOMENTARIU