Estilista VIctoria Beckham Hetan Rekonhesimentu Husi Rainha Isabel II

53

(salvioonline.com) – Victoria Beckham, fen husi futebolista David Beckham, sei hetan reonhesimentu husi Rainha Isabel II tamba obra nebe nia dezenvolve nudar estilista no mos ba nia partisipasaun iha cauza humanitaria.

David Beckham nia fen nee sei simu titulu “Officer of the Most Excellent Order of the British Empire”.

Fonte ida nebe besik ba Victoria Becham hatuir katak, iis membru husi Spice Girls kontenti tebes no senti honrada ho rekonhesimentu husi Rainha Isabel II.

FO KOMENTARIU