Salva Labarik ‘BUAN’ No Hetan Titulu Personalidade Inspiradora Ba 2016

482

(salvioonline.com) – Revista ‘Ooom’, husi Alemanha hili Anja Ringgren Lovén, husi Dinamarca, nudar Personalidade Inspiradora ba tinan 2016, tamba salva labarik ida husi Nigeria nebe ema duni sai husi bairu tamba deskonfia ‘buan’.

Anja Ringgren Lovén lidera lista husi Personalidade Inspiradora hamutuk ema nain 100. Iha lista nee inklui mos Papa Francisco no Prezidenti Estados Unidos Barack Obama.

Anja Ringgren Lovén hetan labarik ho idade tinan 2 nee iha Zona Uyo, Nigeria parte Sul, hafoin familia sira soe tamba deskonfia iha poder ‘buan’ iha nia isin.

Iha fulan Fevereiru liu ba Anja Ringgren Lovén desidi hodi hakiak labarik nee.

Ema konsegue hasai fotografia no fahe iha internet, liu liu redi social, wainhira Anja Ringgren Lovén fo hemu bee no fo han ‘bolachas’ (dosi ou biskuit) ba labarik nee iha luron. Labarik nee rasik moris iha luron no hein deit tulun husi ema.

“Larabik nee isin kiik oan los, hanesan bebe ida. Hau senti tristi los wainhira hare nia. Iha momentu neba hau halo esforsu tomak hodi bele salva nia”, Anja Ringgren Lovén haktuir ba jornal husi Inglatera, The Independent.

Iha sorin seluk, xefi editor husi jornal ‘Ooom’, Georg Kindel, nebe lidera Juri hateten “Anja Ringgren Lovén mak simbolu esperansa nian. Nia mak ema nebe fo inspirasaun makaas iha tinan 2016.”

“Wainhira nia hare labarik nee atu mate tamba hamlaha, nia foti kedas asaun nudar ema humanu ida. Ninia hahalok nee fo inspirasaun ba ema milhaun ba milhaun iha mundu. Ninia esforsu tomak hodi tulun labarik sira nebe ema abandona iha Nigeria fo kbiit no korajen mai ita hotu atu halo tuir”, Georg Kindel dehan tan.

Presidenti Estados Unidos, Barack Obama, tur iha pozisaun daruak husi lista Personalidade Inspiradora nebe lidera husi Anja Ringgren Lovén.

Juri sira fo justifikasaun katak Obama konsegue hamosu Paz, Toleransia no Liberdade, maske iha mos falhansu sira nebe mosu duranti nia mandatu liu liu ba kazu prizaun Guantanamu, Siria, Iraque.

FO KOMENTARIU