Hadomi Laos Tenki Moris Hamutuk

52

Nota: Istoria nee Fiktisiu! Naran no fatin nebe inklui iha laran la refere ba ema ida!

Nono no Nonoi Joven Nain nebe kuda ona domin ba malu. Sira nain rua sempre hamutu lor loron. Lao halimar iha tassi ibun, hare loron matan monu iha Cristo Rei, hare filme nebe sira gosta iha Platinum TP, ba han bakso hamutuk, ba han burger iha BK TP no atividade seluk nebe nakonu ho domin.

Sira nain rua mos sempre reza ba malu atu sira bele hetan saude diak nafatin no mos sira nia domin sei la iha rohan.

Maibe, infelizmente loron ida Nono hetan dezastre ho motor no kanek todan. Ema lori Nono ba HNGV, no duranti kuaze semana ida ona la konsienti.

Nonoi sempre akompanha Nono iha HNGV no bolu nafatin Nono nia naran maibe nia lahatan.

Iha kalan Nonoi ba reza iha kapela hodi husu ba Jesus atu bele salva nia doben Nono.

Semana ida liu ona no atu too semana rua ona, maibe Nono seidauk ‘hader’ nafatin. Nonoi lalakon esperansa, nia ba reza nafatin iha kapela loron no kalan.

Hare ba Nonoi nia domin no nia fiar, Jeusu disidi hodi fo milagre ida ba Nonoi.

“O prontu ka lae oferese o nia klamar ba o nia doben Nono?”, Maromak husu ba Nonoi.

Nonoi hatan la iha duvidu ruma tamba nia hadomi tebes Nono “Sim, Hau hakarak”.

Maromak hatan “Diak! Hau sei halo Nono moris fali maibe o tenki promete atu fila o nia aan ba borboleta duranti tinan 1. O mos prontu atu sai borboleta ka lae?”.

Nonoi senti kontenti tamba Maromak hakarak salva Nono, tan nee nia hatan “hau hakarak sai borboleta duranti tinan 1”.

Rai naroman ona, no Nonoi sai tiha ona borboleta ida. Nia semo ba Nono nia kuartu, no hare husi liu nia doben Nono hader ona no kualia hela ho enfermeira ida, maibe borboleta Nonoi la bele rona tamba nia iha liur deit.

Borboleta Nonoi bele hare deit Nono husi vidru janela nian. La too semana ida, Nono diak los ona no alta ona husi Ospital.

Nono la kontenti tamba nia la hare Nonoi. Nia Buka no husu Nonoi ba famiia sira, maibe sira hotu lahatene nia iha nebe.

Nono lor loron buka nafatin Nonoi. Nia hanoin los ona Nonoi, no hakarak atu hasoru nia. Nonoi nebe sai ona borboleta lor loron semo hela iha Nono nia leten maibe nia labele hakilar, kualia no hakuak Nono. Nia bele hare deit Nono husi dook. Dala ruma mak Nonoi borboletu mai tur iha Nono nia kapaz maibe nia lahatene katak nia doben Nonoi mak nee.

Loron, semana no fulan hahu troka malu ba bei beik. La senti, Nonoi sai borboleta besi tinan ida ona.

Loron ida Nonoi borboleta semo ba fatin nebe bai bain Nono tur hodi hein nia nee, maibe Nonoi borboleta hare feto ida tur hamutuk hela ho Nono. Nono la liga borboleta nebe semo ba mai hela iha nia leten satan hanoin hetan ninia pasadu.

Nonoi tristi los ho saida mak nia hare nee. Nonoi hare husi dook Nono hahuak no rei feto nebe troka ona nia fatin nee.

Liu husi ema sira nebe kualia ba malu, Nonoi ikus mai hatene katak feto nee mak enfermeira nebe tau matan ba Nono wainhira sei iha HNGV. Nono hahu hetan domin foun nebe bele halo nia kontenti fali ona. Iha sorin seluk Nonoi nebe sai ona borboleta senti tristi maibe la bele halo buat ida.

Promesa tinan ida entre Jesus ho Nonoi mos atu remata ona. Falta loron ida atu Nonoi fila fali sai ema normal, Nono ho nia doben foun nee mos kaben iha igreja.

Nonoi borboleta semo tama ba igreja laran no tur iha Jesus nia kabas. Nia hare no rona nia doben Nono halo juramentu “Hau prontu simu nia nudar hau nia kaben”.

Nonoi tanis hare Nono tau kadeli ba feto nee nia liman, hakuak no rei nia.

Hare Nonoi tristi no tanis, Jesus husu ba nia “O arepende ho promesa nebe o halo?”

Nonoi hamaran nia matan ben hodi hatan “Lae!”

Jesus kualia tan “Aban o hahu sai ema fali ona”

Nonoi borboleta hatan “Husik ba hau sai borboleta ba nafatin!”

Moral husi istoria: Hadomi ema ida la dehan katak tenki moris hamutuk la iha rohan, maibe wainhira iha ona domin tenki hadomi ho didiak.

FO KOMENTARIU