Trafico Humano – “Hau Hetan Violasaun Dala 43200”

175

Vitima husi trafico humano fo testemunhu atu evita akontese ba ema seluk

Salvio Online, Karla Jacinto hetan violasaun sexual dala 43200. Numeru ida nee konta hahu husi nia halo tinan 12 too 16. Joven husi Mexico nebe agora halo tinan 24 nee ema obriga tama ba vida prostituisaun no atende ‘bainaka‘ 30 lor loron.

Karla sei tinan 12 wainhira konhese nia doben momentu neba “Nia hadomi tebes hau, hola ropa fo ba hau, fo atensaun mai hau, hola sapatu, aifunan, chocolate no seluk seluk tan. Buat hotu senti kapaz momentu neba”, nia haktuir ba CNN. Nia hateten ba hau: “O mak sei sai hau nia prinseza”.

“Hau moris iha familia nebe la harmonia no hau hetan ona abuzu sexual desde hau tinan 5”, nia esplika tan.

Desizaun atu halai sai husi uma ho nia doben, maske momentu neba nia boot liu Klara tinan 10, laos desizaun nebe fasil.

Hahu husi tempu neba, ninia moris hahu iha mudansa. Joven tinan 22 nee lori Karla ba sidade Guadalajara no obriga nia tama ba vida prostituisaun. Iha semana dahuluk, Karla hahu halao nia knaar iha tuku 10 dader no remata iha kalan fahe rua, no halao relasaun ho ‘bainaka‘ hamutuk 20 lor loron.


Tuir mai, Karla tenki halao viajen husi Guadalajara ba sidade sira seluk iha Mexico, no halao knaar iha uma ‘bordil‘, motel, no mos iha luron. La kleur deit Karla nia ‘bainaka‘ aumenta ba 30 lor loron.

“Iha ema balu nebe mak hamnasa wainhira hau tanis. Hau tenki taka hau nia matan hodi nunee la bele hare saida mak sira halo ba hau atu nunee hau labele senti”, Karla konta nafatin.

Karla nia doben nebe lori nia ba mundu prostituisaun nee servisu ba redi trafico humano Tanancingo. Sidade ida nee mak sentru boot ba trafico humano iha Mexico. Iha fatin ida nee mak traficante sira lori feto hotu hotu ba neba, antes obriga sira halao knaar iha luron.

Negosiu ida nee lukrutivu tebes no hetan apoiu husi membru autoridade sira. Karla hanoin hetan katak iha loron ida, membru Policia barak ho farda tama ba uma bordil nebe mak nia servisu ba. Em Vez salva feto vitima trafico humano sira nee, maibe membru Policia sira nee hasai sira nia video no foto, no ameasa sira atu hatudu sira nia video no foto ba familia wainhira la halo tuir sira nia hakarak.

“Membru Policia sira nee arogante tebes. Sira hatene katak ami menor idade. Iha mos feto menor idade ho tinan 10 no feto sira nee tanis los”.

Karla nia Bainaka balu mak juiz sira, padre sira, no membru policia tan nee nia lahatene atu ba husu tulun ba se. Karla haktuir ba ativista husi Mexico ba direitos humanos, Rosie Orozco.

Wainhira halo tinan 15, Karla tur ahi oan feto ida, oan feto husi nia doben trafikante nee. Traficante nee utiliza nia oan feto hodi ameasa Karla, katak sei oho nia oan wainhira la obedece ba nia. Karla mos la hetan lisensa hodi hare nia oan desde halo fulan ida.

Karla nia ‘mehi-aat‘ nee remata iha tinan 2008, wainhira Policia halo operasaun kontra trafico humano iha Sidade Mexico no liberta nia husi traficante sira nia liman.

Momentu neba Karla halo tinan 16 ona. Hahu husi momentu neba nia sempre konta nia istoria atu bolu ema nia atensaun ba probema trafico humano, nebe afeta ema milhaun ba milhaun iha mundo.

Karla hatoo ona diskursu iha konferensia oin oin, no iha tinan kotuk fahe nia istoria iha Congresso America Norte nian no mos hasoru Papa Francisco iha Vaticano.

FO KOMENTARIU