Fotografu Hasai Fotografia Husi Arco-Iris Kor Mutin Iha Scotlandia

25

Salvio Onine, Iha domingu, Fotografu, Melvin Nicholson, hare arco-iris kor mutin, iha Coe, parte sul Scotlandia.

Fotografu seluk ho naran Andy Luke mos hare fenomeno ida nee, no hasai fotografu husi arco-iris kor mutin nee.

_92608011_newfogbowtwo _92603062_fogmow

FO KOMENTARIU