Kada loron 5 China hetan bilionariu foun ida

56

Iha Relatoriu katak semana semana Asia produz bilonariu foun ida.

Salvio Online, UBS no PricewaterhouseCoopers hatoo relatoriu katak kada loron 3 mosu bilionariu foun iha Asia, numeru ida nee ultrapassa rejiaun seluk iha mundu.

Tuir relatoriu nee, nebe halo ona analize ba data husi bilionariu hamutuk 1,300 iha dekada 2 nia laran, katak China produz 71% husi Bilionariu foun iha Asia, sae husi 35% iha 2009.

Total emprezariu 113 husi Asia nebe hetan status bilionariu iha tinan kotuk, 80 mai husi China. Numeru ida nee liu metade husi numeru total, tan nee singnifika katak China produz bilionariu foun kada loron 5.

Iha Setembru tinan kotuk, governu China fo prioridade liu ba reforma iha inovasaun.

“Promove empreendedorismu (entrepreneurship) no inovasaun sei oferese ba graduadu sira opurtunidade ba kompetisaun nebe justu no la iha importansia sira mai husi nasaun nebe”, dehan Primeiru Ministru China, Li Keqiang, iha reuniaun ho kompania teknolojia nian.

Tuir relatoriu katak ambiente favoravel ida nee mak halo emprezariu sira husi China sai riku lalais.

Alem China, nasaun seluk husi Asia nebe mos produz bilionariu bei beik mak HongKong no India, nebe produz bilionariu 11 iha tinan kotuk.

Europa produz bilionariu foun hamutuk 56 iha tinan kotuk, no Estados Unidos hetan bilionariu foun hamutuk 41.

FO KOMENTARIU