Japones Yoshinori Ohsumi manan Premiu Nobel ba Medisina

29

Premio Nobel ba Medisina atribui ba Japones Yoshinori Ohsumi tamba nia deskobre autofagia

Premio Nobel, Salvio Online – Autofagia mak prosesu fundamental ba degradasaun no resiklazen husi komponente celular. Deskoberta husi Yoshinori Ohsumi, tinan 71, hamosu paradigma foun ba kompriensaun kona ba oinsa celula halo resiklazen ba ninia konteudu.

“Ninia deskoberta loke hanoin foun kona ba kompriensaun husi importansia fundamental husi autofogia iha prosesu fisiolojia barak, hanesan adaptasaun ba hamlaha ou resposta ba infeksaun. Mutasaun GEN husi autofagia bele provoka moras no prosesu autofagia hola parte iha problema oin oin, inklui cancro no moras neurolojika”, hakerek juri husi Nobel ba Medisina iha komunikadu wainhira fo sai rejultadu manan nain husi premiu nee.

Lia fuan Autofagia mai husi lian gregu “Auto”, nebe signifika “Nia Ann” no “Phagein”, nebe signifika HAN, tan nee autofogia signifika HAN NIA AAN.

Konseitu ida nee mosu iha tinan 1960, kuandu investigador sira halo observasaun ba dahuluk celula (CELL) nebe bele destroi ninia konteudu rasik. Procesu ida nee difisil atu halo estudu no ema oituan deit mak hatene, too mosu esperiensia/peskiza nebe Yoshinori Ohsumi halo iha 1990, utiliza trigu husi padeiru hodi identifika GEN esensial husi Autofagia.

Maske autofagia konhesidu ona iha tinan 50 liu ba, maibe ninia inportansia fundamental iha fisiolojia no medisina rekonhesidu deit hafoin investigasaun nebe halao husi Yoshinori Ohsumi iha tinan 1990, tan nee Juri Nobel ba Medisina konsidera hamosu ona mudansa husi paradigma nee.

Yoshinori Ohsumi moris iha tinan 1945 iha Fakuoka, Japaun no remata ninia doutoramentu iha Universidade Tokyo iha 1974. Hafoin durante tinan 3 iha Universidade Rockefeller, iha Nova Iorke, nia fila fali ba Universidade Tokyo, no hahu estabelese ninia ekipa ba investigasaun iha 1988. Hahu husi 2009, Yoshinori nudar professor iha Intituto Teknologia Tokyo.

Epoka ba premio Nobel 2016 komesa iha segunda feira, 03 Outubru 2016, liu husi anunsiu premiu Nobel ba Medisina. Iha tersa feira sei kontinua ho Premio Nobel ba Fizika, Premio Nobel ba Quimica iha Kuarta Feira, Premio Nobel ba PAZ iha sexta feira, no ikus liu Premio Nobel ba Economia iha loron 10 Outubru.

Husi Timor-Leste, Dr. Ramos Hosta no Dom Carlos Ximenes Belo, SDB, mak hetan atribuisaun Premiu Nobel ba PAZ iha tinan 1996.

Premio Nobel koresponde ba rekompensa koroa sueca hamutuk milhaun 8, ou ekivalente ho osan maius ou menus Euro mil 834.

Premio Nobel kria iha tinan 1895 husi Quimico, Enjinheiru no industrial sueco Alfred Nobel (inventor husi Dinamite), no hahu halo atribuisaun ba dahuluk iha tinan 1901.

FO KOMENTARIU