Humor Enderessu Website

47

Estudante ida husi munisipiu nebe remata ona eskola sekundariu, mai kontinua nia estudu iha universidade iha Dili.

Durante primeira aula, dosenti husu ba alunus/universitariu sira atu ba buka referensia iha website universidade nian.

Estudante nee, ba ona iha rental internet no tamba nunka uza internet entaun husu ajuda ba mana Bilou nebe servisu iha rental.

Estudante: Bim, ajuda loke lai website universidade nian.
Bilou: Hateten nia enderesu mai..

Tamba nia la hatene enderesu website, entaun fila fali ba universidade husu dosenti nee. La kleur nia too fali ona iha rental nee.

Bilou: Hatene ona enderesu ka?
Estudante: hau hatene ona bim…
Bilou: Entaun dehan mai ba…
Estudante: Av. Martires Da Patria….
Bilou: #%^@#$%%%@

FO KOMENTARIU