OPINIAUN: Eleisaun Geral 2017

267

Partido Politico e Figura :

1. CNRT Kay Rala Xanana Gusmao.
2. PARTIDO FRETILIN Marie Alktiri e Lu-Olo.
3. PLP Taur Matan Ruak.
4. PD ? Hein Resultado Congresso.
5. FRENTI MUDANCA Jose Luis Guteres.
6. Khunto ?
7. PST Avelino Coelho

Se mak iha posibilidade ba tur Kadeira PM?

Hosi observasaun konsolidasaun PLP nian sai hanesan Fatin ALTERNATIVO ba ema hosi Partido FRETILIN, PD, Frenti Mudanca no partido seluk tan no partisipasaun maximo hosi Membro Reformado FFDTL. Hosi sorin seluk PD barak kuaze 20% tuir deklarasaun Mariano Sabino nian. Balun ba Partido FRETILIN balun PLP. CNRT continua konsolida nia baze kuaze ita acompanha konsolidasaun maximo atu bele hetan 35 kadeira ba leten. PARTIDO FRETILIN nia Eleisaun Direita ho nomeru votantes nebe foin dadaun fo sai 35% garantia, tuir comentario balun dhn katak agora esforsu tan para bele atinji 45% ka 50%. Maibe labele contente ho ida ne hanesan indikator ida atu manan ka atu ba ukun fila fali iha 2017. Partido seluk hanesan FM, KHUNTO, PST mos kontinua konsolida sira nia estrutura. Mas tudo isso poder ba 2017 sei iha povo nia liman.

Ema hotu koalia, ema hotu rona, ema hotu hatene no ema hotu preokupa. Tamba sa mak Katuas TMR ho Katuas Xanana Gusmao hirus malu makaas. Maibe hau nia hare. Lae karik! Se ita hare hosi kotuk ba oin. Iha momento wainhira acontecimento diferensas idea iha Ai Laran entre Xanana Gusmao nudar Cmdt em Chef das FALINTIL ho comandante Mauk Moruk no comandante sira seluk TMR mak nudar kolaborador hodi ajuda Cmdt em Chefe das FALINTIL iha procesu tomak to Cmdt Mauk Maok tun mai rende.

Hare procesu luta too iha faze ikus Taur Matan Ruak tenki kumpri ordem atu labele hatan tiru hasoru wainhira Milisi Pro Otonomi ho Tentara Indonesia sunu oho iha territori Timor-Leste laran tomak. Hosi ida ne’e signifika Xanana Gusmao e TMR ALMATER ida deit. Tuir hau nia opiniaun mak se PLP sai hanesan Fatin ALTERNATIVA ba ema Partido FRETILIN nebe la satifas ho modelo Lideransa mak iha halai ba PLP nune mos ba ema PD nebe la satifas ho Lideransa PD halai ba PLP nune ho ema iha Mudanca la satifas ho Lideransa halai ba PLP.

No ikus liu saida mak acontece iha Eleisaun Geral 2017 oin mai maka PLP sei foti votos barak hosi Partido FRETILIN. Partido FRETILIN se hela ho kadeira 15 ou bele menus liu 15, no PD se menus tan 3 k 4, Frenti Mudanca se la liu 3%. CNRT se aumenta kadeira 5 k 6 tan. Partido seluk ida sei troka FM. Ita hotu sei la hatene. Se PLP mak sigundo partido mais votado Iha PN maka Lideransa Partido FRETILIN Marie Alktiri nian hotu ona iha secretario Geral no ZEEMS mos hotu ona. Se mak sei ba PM Taur Matan Ruak mak sei ba PM ho liu hosi nia maun Cmdt em Chefe nia liman mak ba PM. Tamba sa? Tamba laiha ema ida mak bele fahe maun ho alin e laiha ema ida mak bele halibur maun ho alin so comprimisso iha ai laran mak sei halibur sira hasoru desafio nebe Timor-Leste hasoru iha futuru oin mai. Obrigado e abracos forte ba le nain sira. (Opiniaun husi: Sr. Aquita Tama Laka)

FO KOMENTARIU